Danh sách đang chờ khám

Khách hàng sau khi đăng ký khám thì vui lòng cầm phiếu khám có ghi số thứ tự và tên phòng khám ngồi chờ gọi số theo thứ tự hoặc theo dõi số thứ tự trên website của bệnh viện.
 Hướng dẫn theo dõi số thứ tự khám bệnh tại đây